Z pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli má pojištěný právo, aby za něho pojišťovna nahradila škodu, kterou způsobil svému zaměstnavateli zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů, pokud pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění podle zákoníku práce nebo obdobného právního předpisu (např. regresní úhrada podle zákona č. 82/1998 Sb.).

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu
Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu

Územní platnost pojištění:

 • území České republiky
 • Evropa
 • celý svět

Výše pojistného závisí na:

 • území platnosti pojištění
 • rizikové skupině
  • výši limitu pojistného plnění – výše tohoto limitu by měla odpovídat minimálně 4,5 násobku hrubého měsíčního výdělku.
  • rozsahu pojištění
   • A . pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s řízením dopravního prostředku (např. zaměstnanec používající referentské vozidlo, automechanik provádějící zkušební jízdy nebo popojíždějící s vozidly zákazníků…)
   • B. pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s řízením dopravního prostředku