Pojištění rodinného domu, který může být i ve výstavbě proti živelním katastrofám, odcizení, vandalismu apod.

Pojištění rodinného domu
Pojištění rodinného domu

Předmět pojištění:

 • trvale obývaný rodinný dům, který je zachovalý a udržovaný a je ve vlastnictví občana (i rodinný dům ve výstavbě)
 • ostatní objekty, které jsou zachovalé a udržované (hospodářské budovy, garáže, bazény, ploty, chodníky) a jsou umístěné na pozemku náležejícím k rodinnému domu
 • movité věci, tj. stavební materiál, věci sloužící k výstavbě, opravám nebo rekonstrukci pojištěné nemovitosti (stavební mechanismy)a dočasné objekty zařízení staveniště

Součástí tohoto produktu jsou následující výhody:

 • pojištění na novou cenu Pro nemovitý majetek v dobrém technickém stavu nabízíme moderní variantu pojištění na novou cenu. Znamená to, že v případě pojistné události obdržíte od pojišťovny plnění v nových cenách, aktuálních v době vzniku pojistné události.
 • limit plnění pro ostatní objekty Výraznou výhodou našeho pojištění je skutečnost, že si sami můžete individuálně stanovit tzv. limit plnění pro ostatní objekty.
 • pojištění podle individuálních potřeb Stavebnicové řešení produktu Vám umožňuje volit předměty a rozsahy pojištění podle individuálních potřeb, což vede k optimálnímu pokrytí nebezpečí, jichž se nejvíce obáváte; stejně tak je možné optimalizovat i výši pojistného.
 • garance aktuální výše pojistné částky a limitů pojistného plnění Je-li sjednána tzv. indexace, aktualizuje pojišťovna pojistnou částku rodinného domu, limit plnění a pojistné v závislosti na vývoji stavebního cenového indexu.

Výše pojistného závisí na:

 • zvolené variantě pojištění
 • výši pojistné částky nebo limitu plnění
 • míře rizika vzniku povodně nebo záplavy v místě, kde se Váš rodinný dům nachází

V rámci tohoto produktu lze sjednat následující druhy připojištění:

 • pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo držby pojištěné nemovitosti
 • dodatkové připojištění skel
  Připojištění skel znamená podstatné rozšíření pojistné ochrany pro skla instalovaná v pojištěném nemovitém majetku. Tímto připojištěním jsou skla pojištěna prakticky proti všem rizikům.